4. Adım

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİNCE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ’NİN ARASINDA İMZALANAN HİZMET SATIN ALMA SÖZLEŞMESİDİR

1.         TARAFLAR

İşbu Sözleşme Araştırma ve Uygulama Hastanesi Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi 32260, Çünür, Isparta adresindeki Sağlık Kuruluşu (İŞVEREN) ile Doğu Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi A Blok 32260 ISPARTA adresindeki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) firması arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

         "İŞVEREN" ve "OSGB" bundan böyle münferit kullanıldığında "Taraf", birlikte kullanıldığında "Taraflar" olarak anılacaktır.

2.        TANIMLAR

Sağlık Kuruluşu (İŞVEREN)   :Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
OSGB                                          :Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Hizmet                                         :OSGB tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili                                                            mevzuat kapsamında verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetini

Sözleşme                                    :İŞVEREN ve OSGB arasında akdedilen sözleşmeyi

Teknik Şartname                       :Hizmeti detaylı olarak tanımlayan dokümanı tanımlar.

3.        SÖZLEŞMENİN KONUSU

            Sözleşme'nin konusu; Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan personele OSGB tarafından verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

4.        SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme …../…../2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, …../…../2015 tarihinde yürürlükten kalkar. Taraflar, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince OSGB'nin İŞVEREN ile imzalayacağı hizmet sözleşmesine T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden onay alamaması durumunu "bozucu şart" olarak kabul etmişlerdir. Söz konusu bozucu şartın gerçekleşmesi ile işbu Sözleşme herhangi bir ihbar veya bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olacaktır.

         Taraflardan biri, Sözleşme süresinin sona ermesinden en geç 30 (otuz) gün öncesine kadar, Sözleşme'nin yenilenmeyeceğini yazılı olarak diğer Tarafa bildirmediği takdirde, Sözleşme aynı koşullarla kendiliğinden 1 (bir) yıl süre ile uzar.

5.        TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.            OSGB; Sözleşme konusu Hizmeti, başta 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ve tüm yasal mevzuat hükümlerine göre eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

5.2.            OSGB, yasal mevzuat uyarınca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce verilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi başta olmak üzere Sözleşme kapsamında gerekli izin, lisans ve ruhsata sahip olduğunu ve bunları değişen yasal mevzuata uygun şekilde tutacağını taahhüt eder.

5.3.            OSGB'nin Sözleşme kapsamında istihdam ettiği (ve/veya sözleşmeli olarak hizmet aldığı) personele ilişkin tüm yasal sorumluluk (Ücret, SGK yükümlülükleri vs.) ve yükümlülük OSGB'ye aittir.

5.4.            İŞVEREN'in, OSGB personel sayısının yetersizliği veya personelin nitelikleri ve Hizmetin ifasına yönelik olarak memnuniyetsizliğini bildirmesi halinde OSGB derhal gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup; personeli beklenen şekilde davranmaları için ikaz edecektir. İkaza rağmen personelin tutumunda olumlu bir gelişme olmaması ya da nitelikleri yönünden personelin yetersiz kalması halinde yapılacak ilk yazılı ikazı takip eden 3 gün içerisinde OSGB personeli derhal değiştireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi davranış fesih nedeni sayılacaktır.

5.5.            OSGB, Sözleşme konusu Hizmetin ifası ile ilgili olarak mevzuat gereğince işverenin sorumlu kılındığı her türlü iş sağlığı ve güvenliği ile emniyet tedbirlerini tam, eksiksiz ve zamanında almak, uygulamak, uygulattırmak, personelini bu konuda eğitmek ve denetlemekle yükümlüdür. OSGB, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile, uygun sayıda iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer personel ile yürütür.

5.6.            OSGB, Hizmet yerine ilişkin olarak yasal mevzuata uygun şekilde işyeri numarası alacaktır.

5.7.            OSGB, broşür, ilan ve tekliflerinde İŞVEREN'in yazılı izni olmadan İŞVEREN'in adını veya İŞVEREN'İN unvanını referans olarak kullanamaz.

6.        MALİ HÜKÜMLER

6.1.         Ücret

            Sözleşme kapsamındaki Hizmetin OSGB tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi şartıyla, İŞVEREN tarafından OSGB'ye ödenecek aylık ücret …………. TL’dir.

         Sözleşme bedelini etkileyen yasal mevzuat değişikliklerinin olması durumunda birim fiyatlar Taraflarca karşılıklı olarak gözden geçirilecektir.

7.         FATURALAMA VE ÖDEME ŞARTLARI

7.1              OSGB Sözleşme konusu Hizmete ilişkin faturaları, Hizmet verdiği ayın sonunda, İŞVEREN adına düzenleyerek teslim edecektir.

7.2              OSGB'nin, Sözleşme kapsamında ifa etmesi gereken yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi şartıyla, fatura bedelleri, fatura tebliğ tarihini takip eden 10 (on) gün sonra OSGB'ye ödenecektir.

8.   ZARARDAN SORUMLULUK

            OSGB'nin, yasal mevzuatta veya Sözleşme ile Teknik Şartnamede yer alan taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ya da Hizmet esnasında İŞVEREN’in veya personelinin bir zarara maruz kalması halinde OSGB zarar tutarını derhal ve defaten ödeyeceğini, kabul eder.

9.        CEZAİ ŞART

          OSGB'nin, Hizmet ifasını işbu Sözleşme ve Teknik Şartnamede belirtilen şekilde, gerçekleştirmemesi durumunda, İŞVEREN'in; İfa edilmeyen Hizmeti, aradaki fiyat farkı ve sair masraflar OSGB'ye ait olmak üzere başkasından temin etme hakkı saklıdır.

 

10.       SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1       OSGB'nin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, İŞVEREN, söz konusu ihlale 7 (yedi) gün içinde son verilmesini OSGB'ye yazılı olarak ihtar edecektir. Yazılı ihtara rağmen OSGB yükümlülüklerini yerine getirmezse, İŞVEREN, OSGB'ye yazılı bildirimde bulunarak, derhal sözleşmeyi feshedebilir.

10.2        OSGB'nin işbu Sözleşme konusu Hizmeti vermek üzere yasal mevzuat kapsamında haiz olması gereken Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi, sair izin ve yetkileri kaybetmesi durumunda İŞVEREN;   herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir. İŞVEREN'in uğradığı tüm zararları OSGB'den talep etme hakkı saklıdır.

11. DİĞER HÜKÜMLER

11.1.                    Değişiklik

            Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, ilave, çıkartma veya iptal Tarafların yetkilileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

11.2.                    Devir

                OSGB, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemez.

11.3.                    Temlik Yasağı

                Sözleşme kapsamındaki alacak OSGB tarafından üçüncü şahıslara devir ve temlik edilemez.

11.4.                    Mücbir Sebepler

            Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden ön görülemeyen ve Tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Taraflar Sözleşmeyi herhangi uyarıya gerek olmaksızın yazılı bildirimle derhal feshetmek hakkına haizdir.

12        TEBLİGAT ADRESLERİ

         Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, Sözleşme'nin 1. maddesinde belirtilen yasal tebligat adreslerine noter, telgraf, iadeli taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla yapılır. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde diğer tarafa bildirilecektir.

13        GİZLİLİK

         İŞVEREN tarafından OSGB'ye verilmiş olan tüm bilgiler ve sağlanan hizmetler sonucu elde edilen bütün bilgiler Tarafların karşılıklı ilişkisi nedeniyle verilmiştir ve gizli bilgidir.

14        YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

         Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğabilecek ihtilaflarda Isparta Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

         İşbu Sözleşme, Taraflarca okunup müzakere edilerek karşılıklı mutabakatla ..../..../201.. tarihinde, 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

 

            FİRMA ADI                                                                                                   İŞVEREN

                 İMZA                                                                                                             İMZA

 

Word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 02/11/2015
Okunma Sayısı: 5008